TJENESTER

Anlegg

854+Fullførte prosjekter

Med moderne utstyr, dyktige prosjektledere og ansatte sikrer vi at anleggsarbeidene blir utført på et kvalitetsmessig høyt nivå og med effektiv gjennomføring. Vi tar på oss oppdrag for både større offentlige eller private utbyggere, samt mindre arbeider for privatkunder.

Graving

Veianlegg

Vi utfører alt fra større veiprosjekter inkludert gang- og sykkelvei, til mindre utbedringer av veistrekninger.

Grunnarbeider

Vi utfører grunnarbeider med vekt på kvalitet. Det er et solid gjennomført grunnarbeid som avgjør det endelige resultatet.

Kabelgrøfter

Graving for kabelgrøfter, blant annet til høyspent, lavspent, tele- og fiberanlegg, samt nedsetting av lysmastfundamenter.

Riving

Riving av bygg, sortering av forskjellige type materialer og levering til godkjent deponi.

Oljetanksansering

Fremgraving av tank, rengjøring, fjerning og bort kjøring av oljetank.

Vann og avløp

Selvfallsanlegg

Vi utfører kommunale og private selvfallsanlegg i alle størrelser og med ulik kompleksitet.

Trykkavløp

Vi opparbeider avløpssystem som benytter seg av pumper og et nettverk av grenledninger og en hovedledning.  

Pumpestasjoner

Kommunale og private pumpestasjoner for både spillvann og/eller overvann.

Renseanlegg

Anlegg for rensing av kloakk og avløpsvann.

Stikkledninger

Vi legger stikkledninger for å sørge for forbindelse mellom hus/bygninger og et offentlig eller privat hovedledningsnett.

Drenering

Vi utfører dreneringsarbeider bygg/hus, samt legger dreneringsrør under bakken. Dette for å lede vann og fukt bort. Vår avdeling for utemiljø kan også levere tiltak for naturlig drenering og overvannshåndtering.

Transport

Vi har lastebiler i forskjellige størrelser og typer. Bilene benyttes hovedsaklig til egentransport, men vi leverer også ulike typer masser for private kunder, eksempelvis knuste masser, natursand/ -singel, harpet jord og bark.

Massetransport

Eksempelvis sand, singel, natursingel, subus, pukk, jord og andre vekstmasser. Vi kan også levere EU-godkjent støtsand for lekeplasser.

Krantransport

Vi har kranbil for transport av for eksempel granitt, paller med ferdiggress og hageprodukter.

Containerutleie

Ved vår 4-akslende krokbil kan vi sette ut forskjellige typer containere for utleie. Dette kan være lave kasser for løsmasser, men også høye kasser for blant annet kvist og avfall.

Rune Olavesen

Prosjektleder
901 74 570
rune@lindhaugen.no

Jan Inge Nordenhaug

Prosjektleder
905 58 309
Janinge@lindhaugen.no
våre siste

Ferdigstilte grunnarbeider